Algemene voorwaarden

PRIVACY POLICY

 
Body Blitzz hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Body Blitzz houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-       Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
-       Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-       Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-       Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-       Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-       Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 
Als Body Blitzz zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens van leden worden door Body Blitzz verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-          Administratieve doeleinden;
-          Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
-          Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
-          Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen.
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-          De overeengekomen opdracht, schriftelijke aanmelding Lidmaatschap;
 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Body Blitzz de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-          Voornaam en achternaam;
-          Adresgegevens;
-          Geslacht;
-          Geboortedatum
-          Telefoonnummer;
-          E-mailadres;
-          Betalingsgegevens
-          Gegevens t.b.v. intake (waaronder medische gegevens);
-          Informatie met betrekking tot uw lidmaatschap;
-          Naam werkgever mits u via uw werkgever bent aangesloten.
 
Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan in ieder geval gedurende de looptijd van uw lidmaatschap.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

Body Blitzz verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, indien u deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:
-          gegevens over gezondheid
-          gegevens over gewicht
-          gegevens over trainingsdoelen
Body Blitzz gaat extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerkt deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Deze gegevens worden alleen aan andere binnen Body Blitzz verstrekt indien zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Deze persoonsgegevens worden binnen 3 maanden na de beëindiging van uw lidmaatschap door ons verwijderd. 
 

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-          Het verzorgen van de internetomgeving;
-          Het verzorgen van de (financiële) administratie;
-          Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 

Bewaartermijn

Body Blitzz bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 

Beveiliging

Body Blitzz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Body Blitzz maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Body Blitzz verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Body Blitzz.
 
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Body Blitzz gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.
 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 

Klachten of vragen

Mocht u een klacht of vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
 

Wijzigingen

Body Blitzz behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy policy te allen tijde te wijzigen.
 

Functionaris Gegevensbescherming

Body Blitzz heeft Mevrouw S.A.M van der Slik aangewezen als functionaris gegevensbescherming. Hij/zij is bereikbaar via onderstaande contactgegevens:
 

Contactgegevens

Marconistraat 2, 2665 JE, Bleiswijk 010-5220221


Onbemande openingsuren


1.  Bij inschrijving ontvangt het Lid een toegang QRCODE, Deze CODE wordt uitsluitend door het Lid persoonlijk gebruikt om toegang te krijgen tot de Club. De QR CODES zijn niet overdraagbaar.

2. Leden die hun QR CODE niet bij zich hebben tijdens onbemande uren zullen niet worden toegelaten in de Club. Andere Leden mogen hen ook geen toegang verschaffen.
3.  Van Leden wordt verwacht dat zij – naast het faciliteitenreglement – alle veiligheidsmededelingen lezen die weergegeven zijn in de Club. In het bijzonder moeten Leden zich houden aan alle instructies met betrekking tot het veilig en correct gebruik van apparatuur in de Club. Leden zijn zich bewust van het feit dat de Club op tijden onbemand is. Op zulke momenten dient het Lid geen fitnessapparatuur te gebruiken waarmee hij niet vertrouwd is.
4.  Leden met klachten (fysiek/mentaal) en/of een medisch verleden mogen uitsluitend sporten tijdens bemande uren, tenzij zij zich tijdens onbemande uren laten vergezellen door een ander Lid. Voor deze leden is alleen sporten tijdens onbemande uren dus niet toegestaan.
5.  Leden van 16 tot 18 jaar oud mogen uitsluitend sporten tijdens de bemande uren, tenzij zij zich laten vergezellen door een volwassen Lid.
6.  Het dragen van een pet of capuchon is niet geoorloofd in verband met veiligheid en herkenbaarheid.
7.  Het Lid dient de bediening van de alarmmelders te begrijpen en stemt ermee in om deze alleen in noodsituaties te gebruiken. Bij misbruik van de alarmmelders kan de Club de kosten daarvan op het Lid verhalen, al dan niet in combinatie met een boete van € 150,00.
Gasten
8 Tijdens bemande uren mogen Leden een gast meebrengen naar de Club. Het Lid dient dit vooraf te melden bij een teamlid van de Club.
9. De Club kan gasten – indien gewenst – een rondleiding geven en informatie verschaffen bij het bezoek tijdens de bemande uren.
10. Leden mogen geen gasten meebrengen tijdens onbemande uren zonder voorafgaande toestemming van de Club. Als dit beleid wordt geschonden kan aan het betreffende Lid een gastenvergoeding in rekening worden gebracht en/of de Overeenkomst met het Lid worden opgeschort of beëindigd. In dat geval is het Lid het lidmaatschapsgeld over de resterende lidmaatschapsperiode en een boete van   € 150,00 verschuldigd.

 

 

Gedrag

11.  Leden dienen de apparatuur en faciliteiten te gebruiken conform de regels en overeenkomstig de aanwijzingen. Leden mogen geen misbruik maken van de apparaten of faciliteiten van de Club.
12. Aanstootgevend, beledigend, bedreigend of gewelddadig gedrag, misbruik van apparatuur, het gebruik van alcohol of illegale middelen en roken is in de Club niet toegestaan en kan leiden tot schorsing of beëindiging van de Overeenkomst.
13.Het is de verantwoordelijkheid van het Lid dat de door hem (of zijn gast) gebruikte apparatuur schoon achterblijft en de door hem (of zijn gast) gebruikte gewichten en andere attributen op hun plaats zijn teruggelegd.
14. Leden dienen schone sportschoenen te dragen die alleen binnen worden gebruikt. Handdoek gebruik verplicht op de toestellen
15. Het maken van foto’s door Leden (met inbegrip van het nemen van beelden door middel van een mobiele telefoon of ander apparaat) is verboden in elke ruimte van de Club.

Verplichtingen van het lid

16.  Het Lid dient zich te houden aan het bepaalde in de Overeenkomst, het faciliteitenreglement, deze Lidmaatschapsvoorwaarden en andere eventuele (huishoudelijke) reglementen van de Club.
17. Het Lid dient de instructies en aanwijzingen van de Club c.q. de medewerkers van de Club op te volgen.
 

Verplichtingen van de Club

18.  De Club staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten in orde zijn.
19. De Club onderwerpt de apparatuur en overige voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
20. De Club staat ervoor in dat de instructeurs en/of begeleiders over de kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
21. De Club zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 
 

Aansprakelijkheid

22.  De Club is tegenover het Lid enkel aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen. Van deze voorwaarden en voor schade die voor rekening en risico van de Club komt. De Club is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij er sprake is onrechtmatig handelen van Club. Dit laatste geldt ook voor auto’s, en alles wat zich in de auto’s bevindt, die geparkeerd staan op de parkeerplaats van de Club of elders op het terrein van de Club.
23. De Club zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van de Club is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.
24. Het Lid is tegenover de Club aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen zoals bedoeld in artikel 16 en 17 van deze voorwaarden en voor schade die voor rekening en risico van het Lid komt.
 
Cookie instellingen